Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo adresowane jest do polskich i zagranicznych badaczy. Począwszy od numeru 29 (2015), publikowane są wyłącznie teksty w językach polskim oraz angielskim.

Proces recenzji

1. Zgłoszony artykuł podlega wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego. W szczególnych przypadkach redakcja może skonsultować tekst z odpowiednim członkiem Rady Naukowej. 
2. Jeśli tekst spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom. Zgodnie z zasadą rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W wypadku ocen sprzecznych redakcja może zadecydować o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do druku lub powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
4. O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadomiony przez redakcję, otrzymuje także kopię recenzji. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. 
5. Lista wszystkich recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułów podejmuje redakcja.

Harmonogram publikacji

Teksty przyjmowane są do końca marca. Materiały należy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: socjolingwistyka.ijp.pan.pl w postaci załącznika do wiadomości, w formacie .doc lub .docx.

Etap

Termin

Czynności

1.

zgłaszanie tekstów

 

31 marca

- korespondencja

e-mailowa

2.

wstępna ocena formalna i merytoryczna

 

 

na bieżąco,

koniec kwietnia

- sprawdzenie zgodności z zasadami,

- sprawdzenie treści pod względem merytorycznym,

- pisemna opinia,

- ustosunkowanie się do oceny redakcji

3.

ocena recenzencka  

 

 

maj/ czerwiec

- wybór recenzentów,

- przygotowanie anonimowych tekstów i wysłanie,

- ocena pisemna

4.

poprawki porecenzyjne

 

 

 

czerwiec

- przygotowanie i wysłanie kopii recenzji anonimowych do autorów,

- pisemne ustosunkowanie się do recenzji,

- sprawdzenie tekstów pod kątem zmian

5.

przygotowanie tomu dla wydawnictwa

 

 

30 czerwca

- przeczytanie całego tomu,

- ustalenie stron redakcyjnych, spisu treści

6.

publikacja wersji papierowej i elektronicznej

 

grudzień

- wydawnicza korekta autorska i redaktorska

7.

indeksacja w bazach danych

 

styczeń

- wprowadzenie danych metatekstowych i tekstów do baz danych

Polityka otwartego dostępu

open access

Sponsors

Mile widziani.

Współautorzy

Mile widziane.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe wychodzące od 1977 roku, wydawane w latach 1977-1990 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od 1991 roku przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (ISSN 0208-6808).

Twórcą „Socjolingwistyki” i jej wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Władysław Lubaś.

„Socjolingwistyka” jest rocznikiem poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.